Logo 2 Image
إدارات ومديريات

ادارة الابنية

- مديرية دراسات الابنية

- مديرية تنفيذ وصيانة الابنية

- مديرية تنفيذ وصيانة الابنية المدرسية

- مديرية الكهروميكانيك

كيف تقيم محتوى الصفحة؟